Legislativní požadavky na e-shop I. – obchodní podmínky a informační povinnost

V tomto článku se pokusíme shrnout legislativní požadavky pro provozování e-shopu a popsat, jaké dokumenty je nutné pro spuštění a následný provoz e-shopu zajistit. V článku se zaměřujeme na dokumentaci spjatou se samotným spuštěním a následným provozem e-shopu pro již podnikající osoby. Nezohledňujeme zde legislativní povinnosti a předpisy pro začínající podnikatele, jako je oprávnění k podnikání, atp.

Článek byl připraven ve spolupráci s portálem PravoProPodnikatele.cz, který provozuje advokátní kancelář Kropáček Legal.

Provoz e-shopu a prodej přes internet

Při prodeji přes internet uzavírají eshopaři se zákazníkem tzv. smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavírané distančním způsobem). Právní předpisy regulují prodej přes internet do značné míry a podnikatelům proto doporučujeme věnovat patřičnou pozornost stanoveným povinnostem.

Informační povinnosti provozovatelů e-shopu

V praxi rozlišujeme dvě hlavní oblasti upravující smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Jedná se o:

 • obchodní podmínky,
 • reklamační řád.

Oba dokumenty jsou nezbytnou součástí internetového obchodování a každý návštěvník e-shopu musí mít volný přístup k informacím v nich obsažených.

Právní předpisy dále upravují, které konkrétní informace musí e-shopaři povinně zveřejňovat.

Obchodní podmínky e-shopu

Nejčastějším způsobem, jak podnikatelé na internetu plní své informační povinnosti stanovené zákonem, jsou zveřejněné obchodní podmínky.

Neexistuje žádná právní norma, která upravuje formu Všeobecných obchodních podmínek. Legislativa stanovuje pouze pravidla pro obsah, resp. co vše musí prodejce uvést v obchodních podmínkách. Zákon dokonce nehovoří ani o “obchodních podmínkách” jako takových, je proto naprosto v pořádku, když provozovatel e-shopu používá trochu odlišné názvy pro tento dokument (např. veřejné obchodní podmínky či smluvní podmínky).

Je tedy zcela na zvážení provozovatele e-shopu, jakým způsobem bude mít zpracované obchodní podmínky, jak bude členit jednotlivé sekce atd.

Obecné platí, že obchodní podmínky e-shopu musí obsahovat zejména následující informace:

 • totožnost obchodníka (např. obchodní firma, adresa, telefonní číslo)
 • základní charakteristiku nabízeného zboží a / nebo služeb
 • dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů
 • způsob objednání (uzavření kupní smlouvy)
 • údaj o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení
 • odstoupení od smlouvy
 • platební podmínky
 • reklamační řád

Doporučujeme rovněž zpracovat údaje:

 • Rozhodné právo (dle jakého práva se bude spor řešit, pokud si u vás zboží objedná cizinec)
 • Autorská práva, politika cookies, atd.

Pokud by vás zaujala problematika používání cookies v e-shopu nebo nemáte stále jasno, zda musíte používat lištu se souhlasem s cookies, doporučujeme články:

Úprava ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu by měl v obchodních podmínkách či v samostatném dokumentu zveřejnit informace o zpracování osobních údajů.

Prodávající nemají obecně stanovenou povinnost registrovat se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Registrace je povinná pro každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Osobním údajem může být jméno, příjemní, adresa, telefon, ale také v některých případech pouze samotná e-mailová adresa či IP adresa (blíže k rozdílenému názoru Evropské unie a českého Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Pokud údaje od zákazníků používá podnikatel výhradně pro doručení objednaného zboží a tyto údaje následně smaže, resp. je nebude uchovávat ve své databázi, pak se nemusí registrovat.

Registraci na ÚOOÚ ale doporučujeme, protože dnešní moderní systémy pro provoz e-shopu uchovávají registrační data z každé objednávky zákazníka. Navíc je registrace nutná, pokud chcete pracovat s e-mail marketingem a klientům zasílat obchodní sdělení.

Po registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů nesmíte zasílat spam. Ponořte se případně do problematiky hlouběji v příspěvku: Jak se vyvarovat zasílání spamu, metoda opt-in a opt-out.

Způsob objednání

Prodávající musí uvést všechny způsoby, kterými je možné objednat nabízené zboží. Obvykle se jedná o tyto možnosti:

 • elektronickou objednávkou
 • telefonicky
 • e-mailem
 • případně SMS

Současně musí uvést, jaké údaje je kupující povinen uvést v objednávce.

Dodací podmínky

V rámci dodacích podmínek specifikujte, jaký účetní doklad vystavujete. Nejčastěji se jedná o fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Dále, v jaké lhůtě objednané zboží expedujete s ohledem na to, zda se jedná o skladovou položku či nikoliv. V případě, že nemáte zboží skladem, musíte na to upozornit.

Dále uveďte, jakými způsoby je možné objednané zboží doručit a za jakých podmínek. Obvykle se jedná o:

 • dobírka
 • zásilkové služby
 • kurýrní služby
 • osobní odběr

Cena a platební podmínky

Kupující musí být informován, kolik stojí konkrétní zboží či služba včetně příslušné sazby DPH (údaj zveřejněný u každé položky), kolik si účtujete za případné další náklady (nejčastěji balné + doručení).

Pokud tyto další náklady nejsou součástí popisu konkrétního zboží, je nutné je uvést v sazebníku. Sazebník může být součástí Všeobecných obchodních podmínek nebo může být uváděn jako samostatný sazebník.

Je vhodné zároveň poukázat, v jakých případech je kupující osvobozen od těchto dalších nákladů (např. při nákupu dosahující určité výše nebo při osobním osobní odběru).

Specifikujte platební podmínky a také to, jaký druh plateb akceptujete.

Obvykle se jedná o:

 • dobírku
 • platbu v hotovosti při osobním odběru
 • platbu bankovním převodem
 • platební karty – nutno uvést jaké

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Toto právo nesmíte jako prodávající výrazně marketingově propagovat, jednalo o zakázanou obchodní praktiku, musíte o něm ale, dle zákona, spotřebitele informovat

Přestože si zákazník vyzvedne objednané zboží z internetu osobně, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Někteří provozovatelé e-shopu se snaží praktikou osobní vyzvednutí obejít zákonné ustanovení, které chrání spotřebitele při nákupech na internetu, avšak upozorňujeme, že to není tímto způsobem možné. V zásadě platí, že pokud si spotřebitel objedná zboží na internetu (smlouva je uzavřena na dálku), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

V případě, kdy si zákazník zboží na internetu pouze rezervuje (kupní smlouva není uzavřena), pak si zboží vyzvedne osobně na prodejně (v právním slova smyslu dochází k uzavření smlouvy na prodejně), pak tento zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel splnit následující podmínky:

 • Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.),
 • Zboží musí být vráceno ve lhůtě stanovené zákonem či lhůtě uvedené v obchodních podmínkách, pokud je delší. Lhůta 14 dní nemůže být prodávajícím zkrácena.

Co se běžně neví:

 • Spotřebitel není povinen vracet obal od zboží (ani pokud to máte uvedeno v obchodních podmínkách, jednalo by se o neplatné ustanovení).
 • Spotřebitel může vrátit zboží rozbalené, použité či dokonce poničené. Prodejce má však právo přiměřeně snížit vracenou částku.
 • Pokud provozovatel e-shopu zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů neinformuje, prodlužuje se tato zákonná lhůta o 1 rok. Právo na odstoupení má v tomto případě spotřebitel po dobu 1 roku a 14 dní. Pokud jste spotřebitele neinformovali, lhůtu můžete zkrátit zasláním dodatečného poučení.

Portál dTest zveřejnil užitečný rozcestník, který informuje o právech a povinnostech při “bezdůvodném” odstoupení od smlouvy.

Smluvní pokuty jsou zakázané pro spotřebitele

Provozovatelé internetových obchodů nemohou ukládat spotřebitelům smluvní pokuty, a to ani v případech, kdy by tyto pokuty byly uvedeny v obchodních podmínkách e-shopu.

V praxi se můžeme setkat se smluvními pokutami v oblasti povinnosti za převzetí zboží či vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Nejen, že jsou tyto pokuty a donucovací sankce neplatné, ale při kontrole České obchodní inspekce mohou způsobit provozovateli značné problémy.

Omezení smluvních pokut je zakotveno v zákoně o ochraně spotřebitele a navíc bylo potvrzeno nálezem Ústavního soudu ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013.

Specifická ustanovení v obchodních podmínkách

Prodávající musí naplňovat zákonné požadavky, které jsou na něj kladeny v souvislosti s charakterem prodávaného zboží, poskytovanou službou a obchodním modelem, který provozují. V zásadě platí, že výše uvedené požadavky jsou povinni naplňovat všichni prodávající na internetu.

Podnikatelé, kteří provozují činnost zvláštně regulovanou právními předpisy, jsou povinni navíc dodržovat další specifické požadavky. Může se jednat např. o provozovatele internetový lékáren, kteří musí dodržovat řadu regulacích o léčivech či prodejci tabákových výrobků, elektronických cigaret či virtuální operátoři.

Velkoobchodní podmínky

Velkoobchodní podmínky nejsou vhodné jen pro velké e-shopy. Obchodní podmínky pro velkoobchod uplatní všichni provozovatelé, jejichž zákazníci jsou podnikatelé. Jinými slovy, při nákupu tito zákazníci vyplňují své IČ.

Velkoobchodní podmínky nejsou povinné, nicméně jejich zveřejněním získáte jako provozovatel e-shopu výhodnější právní postavení.

Při obchodním styku s podnikateli nemusíte totiž dodržovat zákon o ochraně spotřebitele a máte tak širokou míru volnosti pro upravení vzájemných práv a povinností. Všimněte si, že v některých částech textu hovoříme výhradně pomocí pojmu “spotřebitel” a někdy mluvíme o “kupujícím” či “zákazníkovi”. Spotřebitel je totiž chráněn zákonem o ochraně spotřebitele (uplatňováno v maloobchodním modelu prodeje), zatímco kupující či zákazník může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

Obchodní podmínky nestačí pouze zveřejnit na e-shopu

Provozovatelé internetových obchodů musí naplnit 4 obecné požadavky na obchodní podmínky:

 1. Obchodní podmínky musí být zveřejněné na e-shopu.
 2. Obchodní podmínky musí být v souladu s právními předpisy.
 3. Kupující musí při nákupu souhlasit s obchodními podmínkami.
 4. Prodávající musí zaslat obchodní podmínky kupujícímu e-mailem při potvrzení objednávky.

Čtvrtý a poslední bod je novinkou, kterou zavedl nový občanský zákoník. Řada e-shopů nezasílá celé znění obchodních podmínek a připojí zákazníkovi v e-mailu pouze hypertextový odkaz na online verzi.

Pouhý hypertextový odkaz na obchodní podmínky však není dostačující. Provozovatelé e-shopu musí zaslat zákazníkovi celé znění obchodních podmínek (buď v příloze anebo přímo v tělu e-mailu).

Poslechněte si podcast, který vysvětluje problematiku nutnosti zasílání obchodních podmínek e-mailem při potvrzení objednávky.

Česká obchodní inspekce kontroluje e-shopy

Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem, který má rovněž sankční pravomoci. Kontroly e-shopů probíhají celoročně a ČOI vydává pravidelně čtvrtletní tiskové zprávy, kde hodnotí výsledky kontrol. Inspektoři se při kontrolách soustředí na porušování zákon o ochraně spotřebitele.

Všechny tiskové zprávy ČOI najdete na oficiálních stránkách České obchodní inspekce v kategorii Tiskové zprávy.

Shlédněte přiloženou infografiku, která podává zprávu o kontrole eshopů za 2.čtvrtletí 2015. Pokutováno bylo více jak 4 z 5 kontrolovaných e-shopů a byly uděleny pokuty v celkové výši 1 milion korun.

Infografika, která podává zprávu o kontrole eshopů za 2.čtvrtletí 2015

Právní předpisy

Jestliže byste sami chtěli prostudovat právní předpisy a věnovat se této problematice detailněji, pak Vám doporučujeme nahlédnout do následujících dokumentů:

Výčet právních předpisů není komplexní. Jako podnikatel máte povinnost dodržovat právní předpisy, které se vztahují na váš konkrétní obchodní model a prodávané zboží, resp. poskytovanou službu.

Řada podnikatelů, kteří prodávají specifické zboží či služby, musí rovněž dodržovat předpisy:

Mnoho informací pro začínající podnikatele je možné nalézt na níže uvedených portálech.

Oficiální informace

Další užitečné informace

34 thoughts on “Legislativní požadavky na e-shop I. – obchodní podmínky a informační povinnost

 1. Jiří Novotný napsal:

  Obsáhlý a užitečný článek, díky za něj!

 2. Jan Menšík napsal:

  „14-ti denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy neplatí, pokud si zákazník produkt vyzvedne osobně.“

  A to jste prosím, paní Němcová, dovodila jak? Vlastní vyzvednutí zboží nemá žádný vliv na způsob uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem duručení akceptace návrhu kupní smlouvy.

  Objednám-li jako spotřebitel zboží přes internet/telefon/atd., jedná se o kupní smlouvu uzavřenou na dálku, kde možnost vrácení do 14 dnů je, bez ohledu na způsob odběru vlastního zboží.

 3. Michal Franěk napsal:

  Pane Menšíku,
  na vaši otázku odpovím sám. Já jsem totiž článek Adély Němcové aktualizoval na základě informací ze semináře od H1.cz. Více zde, včetně mé odpovědi: https://www.shopio.cz/blog/jak-prodavat-na-e-shopu/open-monday-h1-informacni-povinnost-e-shopu/

 4. David D napsal:

  po přečtení Vašeho článku jsem se dozvěděl hodně zajímavé informace. Plánuji založit stránky s možností on-line objednávek výroby produktů a teď je otázka zda-li to považovat za e-shop nebo jako způsob závazné online objednávky na zakázkovou výrobu produktů. Budou se tam sbírat informace o zákaznikovi /nutné pro vyřízení objednávky/, ale nebude zde probíhat žádná registrace zákazníka a veškerá následná komunikace se zákazníkem bude probíhat prostřednictvím e-mailu a případně telefonického nebo osobního jednání. Každá firma vede databázi zákazníků a pracuje s citlivými daty, a nemusí se registrovat u ÚOOÚ. Chci se tedy informovat, zda-li v případě on-line objednávky je též nutná registrace na ÚOOÚ, jako v případě e-shopu.

 5. Michal Franěk napsal:

  Davide, pokud vám vaši zákazníci zasílají nějaké osobní informace a vy tyto informace uchováváte, máte povinnost se registrovat na ÚOOÚ. On vlastně není rozdíl v tom, jestli data klientů spravujete v systému e-shopu nebo v mailu.

  Vzhledem k tomu, že registrace na ÚOOÚ je bezplatná a představuje pro vás minimální práce, rozhodně ji doporučujeme provést.

  Pokud chcete mít oficiální vyjádření, kontaktujte ohledně toho přímo ÚOOÚ.

 6. Matěj Šerák napsal:

  Rád bych upozornil, že s tou lhůtou na 14 denní odstoupení od smlouvy to skutečně není tak jednoduché. Je jisté, že konstatování „14-ti denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy neplatí, pokud si zákazník produkt vyzvedne osobně“ není pravdivé. Toto tvrzení je bohužel často používáno neseriózními e-shopy, které si svérázným způsobem hledají kličky v občanském zákoníku. Pro názornost doporučuji přečíst si právní výklady v tomto článku: http://www.mesec.cz/clanky/na-vraceni-zbozi-mate-narok/

 7. Michal Franěk napsal:

  Matěji, děkujeme Vám za zajímavý odkaz. Ono je to skutečně složitější. Vliv na to má jednak způsob uzavření smlouvy jak popisuje pan Aujezdský ve vámi odkazovaném článku, ale dle mého i fakt, jestli si zboží při přebírce máte možnost prohlédnout či vyzkoušet.
  Každopádně toto je zrovna věc, kterou mohou různí právníci posuzovat různě a finální rozhodnutí je v krajním případě až na soudu.

 8. Dodacia lehota napsal:

  Dobry den,
  chcem sa informovat, som zakaznik zo Slovenska a objednal som si detsku autosedacku z ceskeho e-shopu a to http://superbaby.mimishop.cz/. Preslo 6 tyzdnov od objednavky a z e-shopu ma vobec nekontaktuju, len ked ja si vypytam prostrednictvom ich formularu informaciu, kedy bude dodana autosedacka, odpisu ze to nevedia a mam cakat. Je nejaka lehota, do kedy ma byt tovar dodany od objednavky a pripadne ak nie je rusi sa objednavka? Tlaci ma trosku cas, lebo dcerka ma 1 rok a 2 mesiace a poterbujeme pre nu do auta vacsiu autosedacku a neviem ako dlho budem cakat, pripad. ak by som mohol zrusit objednavku a objednat si to v inom e-shope.
  Dakujem za odpoved.

  S pozdravom
  Lubomir B.
  Slovensko

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den,

   máte právo odstoupit od smlouvy kdykoli do 14 dnů od obdržení objednávky – bez udání důvodu. Pokud s vámi správce e-shopu nekomunikuje, navrhuji napsat dopis na jejich adresu, ve kterém „oficiálně“ odstoupíte od smlouvy s důvodem, že nebyla doručena včas a že s vámi nikdo nekomunikuje a sedačku pro vaši dcerku pořídíte jinde.

   Nevím, jestli jste za sedačku již platil. Pokud ne a s platbou se počítá až při převzetí, odstoupil bych od smlouvy jak je popsáno výše a dále věc neřešil. Pokud by sedačka přišla později, nepřevzal bych ji. V případě, že jste platil dopředu, snažil bych se s provozovatelem spojit a vše vyřešit např. telefonicky. Dle zákona po odstoupení od smlouvy vám do 30ti dnů musí provozovatel e-shopu peníze vrátit, ale pokud je z jejich strany komunikace na tak špatné úrovni jak popisujete, je pravděpodobné, že s vracením peněz bude problém.

   Držím palce, ať se vám vše podaří vyřešit co nejrychleji.

 9. Radim Blaťák napsal:

  Dobrý den,

  můžete mi prosím poradit, jak to tedy je, když připravuji stránky s nabídkou výrobků, kde bude uvedena cena, popis, obrázek atd. Bude se používat klasický košík, ale zboží bude vyráběné na zakázku? Jedná se o ruční práci, kdy se výrobky nedělají na sklad, ale k přímému prodeji s dodací lhůtou dle složitosti výroby. Mám se tedy zaměřit na legislativu eshopu, nebo nějaké zakázkové výroby?

  S díky
  Radim Blaťák

 10. Michal Franěk napsal:

  Dobrý den,

  legislativa klasického e-shopu a webu se zakázkovou výrobou, přes který je možné nakupovat a který automaticky vystavuje objednávky, se dle našeho názoru nijak neliší. Zda je objednané zboží nejprve vyrobeno, nebo objednáno a přeprodáno či zda je přímo skladem, nehraje v tomto případě roli.

  Doporučil bych se zaměřit na legislativu e-shopů. Dále si dejte pozor na to, abyste na stránkách klienty správně informoval o dostupnosti nakupovaných produktů – tedy výrazně upozornil, že nejsou skladem.

 11. Výrobce napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, kde na E-shopu musí být uveden výrobce? Budu si zakládat E-shop s oblečením a zboží budu odebírat pouze od jednoho výrobce.Musí edy být u každé položky uveden výrobce? Nebo to stačí napsat např v obchodních podmínkách? děkuji

  1. Michal Franěk napsal:

   Pokud to bude uvedeno v obchodních podmínkách, popř. pokud to bude patrné z celkového charakteru e-shopu (název, motto apod.), neměl by s tím být dle našeho názoru žádný problém.

 12. Jiři S napsal:

  Dobrý den,

  potřeboval bych znát názor na problém, který jsem nyní objevil u jednoho e-shopu. E-shop již nějakou dobu jede, ale není registrovany u UOOU. Nebude problém při dodatečné registraci? Jak se na to úřad dívá, když registrujete e-shop, který už je v provozu? Děkuji za odpověď.

  1. Michal Franěk napsal:

   Nemyslím, že by s tím měl být nějaký problém. Pokud vím, tak UOOU nijak zásadně e-shopy neprověřují. Každopádně registrovat e-shop je dobré co nejdříve a neotálet s tím.

 13. Lukáš Židek napsal:

  Doplnil jsme jen pár dalších rad a možná se vám bude hodit také oficiální vyjádření od ÚOOÚ. Snad bude téma jasně vyřešené. Článek „Povinnost registrace eshopu ÚOOÚ“ najdete na mím blogu http://www.eshopie.cz/

  Konkrétně na http://www.eshopie.cz/rady-jak-na-eshop/povinnost-registrace-eshopu-uoou

 14. Martin napsal:

  No velkým problémem můžou být i chybné obchodní podmínky eshopů. Na tom je celkem snadné se nachytat. Několik zajímavých tipů od vrchního inspektora ČOI jsem našel nedávno v jeho rozhovoru tady http://www.oxyshop.cz/vrchni-inspektor-coi-radi/novinka

 15. Adriana napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár věcí. Jedna z věcí je že chci mít e – shop na kterém se budou prodávat především rostlinné materiály otázkou je jak tam platí reklamační lhůta atd..Vzhledem k tomu, že některé rostliny vydrží déle a nekteré ne jakje to s reklamací? Druhý dotaz je, že tento e-shop by nabízel catering službu květin a jak je to tam řešené s reklamací?
  Děkuji předem za odpověď :-)

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den, v takto specifickém případě vám bohužel nedokážeme poradit. Žádný e-shop s rostlinami neprovozujeme. Doporučujeme vám obrátit na právníka, který se příslušnou oblastí zabývá, popř. na APEK.

 16. Pavel napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se Vás dotázat ohledně ceny a platebních podmínek. Naše firma provozuje e-shop se třemi možnostmi volby přepravy: osobní odběr (0,- Kč), rozvoz (Po Praze 500,- Kč, nad 1500,- Kč zdarma) a přepravní služba, u které nemáme přesně stanovenou cenu, ale pouze následující informaci:,,Cena závisí na hmotnosti a objemu dodávky a bude vypočítána dodatečně.“. V případě této volby poté kontaktujeme zákazníka a informujeme o přesné ceně za dopravné. Myslíte si, že je to takto dostačující a v pořádku vzhledem k novým všeobecným podmínkám pro e-shopy platících od února letošního roku? Předem mockrát děkuji za odpověď.

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Novela zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) nemá dopady na oblast dopravného (v případě zájmu odkazujeme na tento článek se změnami dle novely). Stále tedy platí, že pokud není možné určit cenu předem, je nutné informovat zákazníka o tom, že cena za dodání bude účtována dodatečně. Zmíněné znění obchodních podmínek i proces, který popisujete, je v pořádku.
   Hezký den!
   Tým PravoProPodnikatele.cz

 17. Andrea Berdanová napsal:

  Dobrý den, jak je to z hlediska zákona, pokud nebudu mít jako eshop provozovnu, nemohu mít osobní odběr, musím mít sklad nějak dle zákona nebo mohu mít zboží doma v místě podnikání bez provozovny? Případně, co vše musí přesně splňovat sklad a provozovna? Bude to eshop s detským textilem a kosmetikou. Berdanová

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den,

   žádný právní předpis Vám nestanoví povinnost zřídit provozovnu v případě provozování e-shopu s dětským textilem a kosmetikou. Zboží samozřejmě můžete mít uskladněné ve Vašem bytě či domě. Pokud byste se rozhodla provozovnu zřídit, je nutné dodržet řadu povinností, které Vám stanoví zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). V souladu s § 17 odst. 3 živnostenského zákona máte povinnost zahájení podnikání v provozovně nahlásit příslušnému živnostenskému úřadu (náležitosti oznámení jsou stanovené v odst. 5 zmiňovaného ustanovení).

   Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, dále pak jménem a příjmením osoby, která je odpovědná za vedení provozovny a zároveň musí být stanovena provozní doba provozovny, popřípadě další náležitosti dle živnostenského zákona.

   Tým PravoProPodnikatele.cz

   1. Andrea Berdanová napsal:

    Děkuji za odpověď, ale osobní odběr nabízet nemohu, když není provozovna,že? Či je možné specifikovat jako předání v Praze či osobní odběr u známé v obchodě atd. ?

 18. Lukáš Satinský napsal:

  Dobrý den.

  Chtěl bych se zeptat jak je to teď s eshopy, které prodávají víno? Viděl jsem zprávu na internetu, že se tyto eshopy musí registrovat někde na MZ ale nikde jsem nic nedohledal. Máte nějaké bližší informace k tomuto?

  Děkuji

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den, pane Satinský,

   nejsem si této povinnosti vědom. Ptal jsem se na toto našich klientů, kteří víno prodávají a ani oni o ní nevědí. Domnívám se, že to není nutné, ale pokud potřebujete mít jistotu, zavolejte na MZ a ověřte to tam.

 19. Marek Migo napsal:

  Dobrý den,
  jsem výrobce nábytku a své výrobky mám představeny na web. stránce i s uvedením jejich cen. Musí být na webu také možnost koupení výrobků přes eshop nebo to není povinnost? Se zákazníky komunikuji emailem event. telefonicky a výrobky rozvážím a montuji přímo u zákazníka. Děkuji

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den,

   nikdo vás nemůže nutit k tomu, abyste měl elektronický e-shop. Vaše forma, tedy katalog, je naprosto v pořádku.

   Mějte se pěkně!

 20. Milan Lajčin napsal:

  Dobrý deň,

  Mám záujem vytvoriť eshop, ktorého súčasťou bude aj predaj kozmetických výrobkov. Vzťahuje sa nejaká povinnosť registrácie v niektorom z orgánov aj na mňa? Prípadne je potrebná nejaká atestace?

  Nebudem mať žiadnu stálu provozovnu. Všetky produkty budem skladovať u seba doma.

  Je nejaký rozdiel, pokiaľ budem nakupovať tieto kozmetické prípravky z ČR, z iného štátu Európskej únie, prípadne z tretích štátov?

  P.S. Som registrovaným živnostníkom v ČR.

  Vopred ďakujem za odpoveď,

  Milan Lajčin

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den, registrovat byste se měl na ÚOOÚ – důležitý je stát, kde podnikáte. Nejsem si vědom, že by pro prodej standardní kosmetiky bylo potřeba nějaké speciální registrace. Pokud chcete mít jistotu, obraťte se na Apek – Asociaci pro elektronickou komerci. Ti by vám to měli potvrdit.

   Michal Franěk

 21. Petr napsal:

  Dobrý den,
  plánuji prodej hrnečku s potiskem, nejedná se však o klasický e-shop. Jednalo by se o potisk na zakázku. Je v tomto případě nutné mít obchodní podmínky. Všude jsem se dočetl, že jsou obchodní podmínky jen pro e-shop.
  Děkuji

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den, Petře,

   to, jestli je zboží již hotové, nebo se tiskne na zakázku nehraje roli. Pokud nebudete uzavírat speciální smlouvu s každým zákazníkem zvlášť, obchodní podmínky byste měl mít i v tomto případě. Budou v podstatě stejné jako pro e-shop, jen byste si měl upravit odstavce týkající se doby dodání a pak také reklamací a odstoupení od smlouvy, které vám může dělat větší problémy než obchodníkům, kteří prodávají již hotové zboží.

   Michal Franěk

 22. Romana Bláhová napsal:

  Dobrý den, dcera objednala oblečení, po dodání zjistila, že ji je malé. Obratem poslala zboží zpět. E shop ji odepsal, že peníze nedostane, že bylo zboží ušpiněné ( přiloženo foto) a že má poslat peníze na přepravu. To učinila, po 14 dnech se nikdo neozval. Jak dlouhá je lhůta na vrácení údajně ušpiněného zboží? Děkuji.

  1. Michal Franěk napsal:

   Dobrý den, e-shop by měl peníze nebo zboží zpět poslat do 14 dnů od jeho obdržení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Name *